ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Cervical Vagal Schwannoma Masquerading as a Glomus Caroticum Tumor: Case Report
Glomus Karotikum Tümörünü Taklit Eden Servikal Vagal Schwannom: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 22 (3):77-81, 2014
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Schwannomas are benign neoplasms originating in the myelin-producing Schwann cells of the nerve sheath. A 34 year old male presented with a 15 days history of a painless swelling in the left side of his neck. Magnetic Resonance Imaging reported as a 3.9x2.7x4.6 cm hypervascular glomus caroticum tumor at left carotid bifurcation with salt and pepper pattern. Magnetic Resonance Angiography reported as a hypervascular glomus caroticum tumor that was mostly supplied by external carotid artery and the mass was extending internal and external carotid arteries (lyre sign). With a provisional diagnosis of glomus caroticum tumor, the patient underwent the exploration of the neck within 24 hours of embolization and it was seen that the mass was arising from the vagal nerve. Histopathologic examination of the specimen showed a schwannoma of vagal nevre. Lyre sign and salt-and-pepper appearance that achieved at imaging modalities are characteristic but not specific for glomus tumors. Cervical vagal schwannoma is a rare neurogenic tumor that can mimic a glomus caroticum tumor at imaging modalities. Glomus caroticum tumors and schwannomas could be confused at diagnosis process. Schwannomas of the vagus nerve should be included in the differential diagnosis of cervical masses for a correct diagnosis.
ÖZET
Schwannomlar sinir kılıfının myelin üreten Schwann hücrelerinden köken alan benign neoplazmlardır. 34 yaşında erkek hasta 15 gündür olan boyun sol tarafında ağrısız şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu.Manyetik Rezonans Görüntüleme sol karotid bifürkasyon düzeyinde içerisinde tuz-biber görünümü bulunan 3,9x2,7x4,6 cm çaplı hipervasküler glomus karotikum tümörü olarak rapor edilmiştir. Manyetik Rezonans Anjiografi ise solda karotid bifürkasyon düzeyinde daha çok eksternal karotid arterden beslendiği düşünülen, eksternal ve internal karotid arterlerde deplasmana neden olan (lir belirtisi), hipervasküler glomus karotikum tümörü olarak rapor edilmiştir. Hasta glomus karotikum ön tanısı ile embolizasyondan 24 saat sonra opere edildi. Operasyon sırasında kitlenin vagal sinirden köken aldığı görüldü. Eksize edilen kitlenin histopatolojik değerlendirmesi sonucu vagal sinir schwannomu olarak rapor edildi. Görüntüleme yöntemlerinde saptanan lir belirtisi ve tuz biber manzarası glomus tümörleri için karakteristiktir fakat spesifik değildir. Servikal vagal schwannom radyolojik görüntüleri ile, glomus karotikum tümörünü taklit edebilen nadir görülen bir nörojenik tümördür. Glomus karotikum tümörü ile shwannomlar tanı aşamasında karışabilmektedir. Vagal sinir schwannomları doğru tanı için servikal kitlelerin ayırıcı tanısında düşünülmelidir.