ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

Characteristic Profile of the Patients Consulted from Emergency Department to Otolaryngology Clinic
Acil Servisten Kulak Burun Boğaz Kliniğine Konsülte Edilen Hastaların Karakteristik Profili
Received Date : 10 Aug 2020
Accepted Date : 06 Oct 2020
Available Online : 23 Dec 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-78448 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi. 2020;28(3):255-60
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: Currently, consultation requests are frequently made from emergency departments to other clinics. The aim of this study is to perform a detailed analysis of the consultation requests from the emergency department to the otolaryngology clinic and to evaluate the case results and the need for consultation. Material and Methods: The files of 743 cases consulted from the emergency room to the otolaryngology clinic between January 2016 and December 2019 were reviewed retrospectively. Reasons for requesting consultation, symptoms and diagnoses of the cases, and procedures performed as a result of the consultation were analyzed in detail. Results: The ages of the patients ranged between 1 and 93 years (mean: 49.7 ± 9.38 years), and there were 354 (47.6%) female and 389 (52.4%) male patients. The most common reason for consultation request was epistaxis (24.5%). As a result of the consultation, 1.6% of all cases underwent emergency surgical operation and 4.9% underwent various surgical procedures under local anesthesia, and 4.2% were hospitalized for medical treatment. Outpatient clinic follow-up was recommended for 381 cases (51.3%), while elective operation was recommended for 125 cases (16.8%). As a result of 119 consultations (16.1%), no otolaryngologic pathology was found and these consultations were considered unnecessary. Conclusion: By having a sufficient number of specialist physicians in emergency departments, evaluating the problems associated with consultations with regular meetings between clinics, and organizing training programs in institutions that train specialist doctors, unnecessary requests for consultations can be reduced.
ÖZET
Amaç: Günümüzde acil servislerden oldukça sık bir şekilde diğer kliniklere konsültasyon istemi yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı acil servisten kulak burun boğaz kliniğine istenen konsültasyonların detaylı analizini yaparak vaka sonuçlarını ve konsültasyon gerekliliğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2016 ve Aralık 2019 tarihleri arasında acil servisten kulak burun boğaz kliniğine konsültasyon istenmiş olan 743 vakanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Konsültasyon istenme nedenleri, vakaların semptomları, tanıları ve konsültasyon sonucunda yapılan işlemler ayrıntılı analiz edildi. Bulgular: Hastaların yaşları 1 ile 93 yıl arasında (ortalama 49,7±9,38) değişmekte idi ve 354 (%47,6) kadın ve 389 (%52,4) erkek vardı. En sık konsültasyon istenme nedeni epistaksis (%24,5) olarak saptandı. Konsültasyon sonucunda tüm vakaların %1.6’sına acil cerrahi operasyon ve %4,9’una ise lokal anestezi ile çeşitli cerrahi işlemler yapıldığı, %4,2’sinin ise medikal tedavi için hastaneye yatırıldığı izlendi. 381 vakaya (%51,3) poliklinik kontrolü önerilirken 125 vakaya (%16,8) ise elektif operasyon önerildiği belirlendi. 119 konsültasyon (%16,1) sonucunda herhangi bir kulak burun boğaz patolojisine rastlanmadı ve bu konsültasyonlar gereksiz olarak değerlendirildi. Sonuç: Acil servislerde yeterli sayıda uzman hekim bulundurulması, konsültasyonlarla ilişkili sorunların klinikler arası düzenli toplantılarla değerlendirilmesi ve uzman hekim yetiştiren kurumlarda eğitim programlarının düzenlenmesi ile gereksiz konsültasyon istemleri azaltılabilecektir.