ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

Effect of Topical Dexpanthenol on Myringosclerosis of Traumatic Tympanic Membrane Perforation
Ratlarda Topikal Dekspantenolün Travmatik Kulak Zarı Perforasyonunda Miringoskleroz Üzerine Etkisi
Received Date : 27 Sep 2018
Accepted Date : 12 Dec 2018
Doi: 10.24179/kbbbbc.2018-63014 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2018;26(3):75-80
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: The objective of this study is to investigate the healing effects of topical dexpanthenol on traumatic tympanic membrane perforation in rats through observations of microscopy examination and histological changes. Material and Methods: 24 male Spraque-Dawley rats divided into 4 groups. Group 1; without treatment, only the tympanic membrane examined. The other three groups tympanic membrane were perforated with a 0.8 mm perforator, Group 2; no topical agent was applied, only perforated, Group 3; treated with saline solution (sham group) and Group 4; treated with topical 500 mg dexpanthenol in liquid form. Saline solution and dexpanthenol applied at after perforation, 24, 48, 72, and 120 hours after the myringotomy. Otomicroscopic examination under anesthesia was performed on the fifteenth day to check the status of the myringotomy patency on each side. The healing, calcification and of tympanic membrane perforations was evaluated. Results: In Group 4, all the membranes were closed without calcification. Histological examination is thickening in the membrane connective tissues compared to normal was observed in all groups. Degenerative fibroblasts and irregularities in collagen fiber distribution were detected in the decspanthenol group according to other groups. Conclusion: In the direction of these findings, traumatic membrane perforation in the rat model is thought to be an effective treatment modality in the development of topical dexpanthenol perforation closure and myringosclerosis.
ÖZET
Amaç: Sıçanlarda travmatik kulak zarı perforasyonu oluşturarak, topikal dekspantenolün iyileşme üzerine etkisinin mikroskobik ve histolojik olarak incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Yirmi dört erişkin, erkek, Spraeque-Dawley ırkı rat, eşit şekilde dört gruba ayrılmıştır. Grup 1; işlem yapılmamış, sadece kulak zarı incelenmiştir. Diğer üç grubun kulak zarında 0,8 mm perforasyon oluşturulmuştur. Grup 2; sadece perforasyon işlemi uygulanmış, Grup 3; serum fizyolojik damlatılmış (sham grubu), ve Grup 4’e; topikal 500 mg dekspantenol sıvı formu, perforasyondan hemen sonra, 24, 48, 72 ve 120. saatlerde uygulanmıştır. On beşinci günde anestezi altında, otomikroskobik inceleme yapılarak her iki zarda kapanma, kalsifikasyon oluşumu ve histolojik değişiklikler değerlendirilmiştir. Bulgular: Grup 4’te diğer gruplara göre kalsifikasyon ve perforasyon gözlenmemiş ve diğer gruplarla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Histolojik bulgularda, tüm gruplarda zar bağ dokularında normal zara göre kalınlaşma, dekspantenol grubunda diğer gruplara göre dejeneratif özellik gösteren fibroblastlar, kollajen lif dağılımında düzensizlikler saptanmıştır. Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda, topikal dekspantenolün travmatik zar perforasyon kapanması ve miringosklerozun önlenmesinde etkili bir tedavi yöntemi olabileceği düşünülmektedir.