ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Efüzyonlu Otitis Media Tedavisinde D Vitamininin Rolü
The Role of Vitamin D in Patients with Otitis Media with Effusion
Doi: 10.24179/kbbbbc.2017-56598 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi 2018;26(2):33-9
ÖZET
Amaç: D vitamininin kalsiyum metabolizmasının yanı sıra bir çok fonksiyonu olmakla beraber Efüzyonlu Otitis Media (EOM) ve D vitamin eksikliği arasındaki ilişki tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Gereç ve Yöntemler: 2014-2016 yılları arasında EOM tanılı 320 hasta dosyası retrospektif olarak incelendi ve eğer hastadan herhangi bir nedenle 25(OH)D seviyesi çalışılmış ise çalışmaya dahil edildi. Hastaların kontrollerindeki fizik muayene bulguları ve laboratuvar verileri SPSS-21 (IBM, Amarok, NY) programı ile analiz edildi. Bulgular: 320 EOM tanılı hastanın 67’sinde 25(OH) D seviyesinin çalışılmış olduğu görüldü. 67 hastanın 18’i dışlama kriterleri nedeni ile çalışmadan çıkarıldı. 30 erkek (%61,2) ve 19 kız (%38,8) hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 5,85±2,74 yıl ve ortalama 25(OH)D seviyesi 16,87 idi. 49 hastanın 18’inde 25(OH)D eksikliği tespit edilmiş olup bu hastalar Grup 1’i; 25(OH)D seviyeleri ≥15 olan 31 hasta ise Grup 2’yi oluşturdu. Ortalama tedavi süreleri sırası ile Grup 1 ve Grup 2’de 6,83/hafta ve 3,80/hafta idi (p: 0,010). Grup 1’deki 18 hastanın 8’ine izlem sırasında ventilasyon tüpü tatbiki uygulandı ((%44,4), buna karşın Grup 2’deki 31 hastanın 4’üne (%12,9) takipleri sırasında ventilasyon tüpü tatbik edildi (p: 0,018). Gruplar arasında yaş, cinsiyet, primer şikayet, evde sigara kullanımı ya da ev ısınma aracı açısından istatistiki olarak fark elde edilemedi. Sonuç: 25(OH)VitaminD eksikliği ve EOM tedavi sonuçları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
ABSTRACT
Objective: Vitamin D has multiple functions other than calcium metabolism. However, there exists a paucity of data to explain the role of Vitamin D deficiency in patients with otitis media with effusion (OME). Material and Methods: This retrospective review of OME with 320 patients was conducted from 2014 to 2016. The case files of patients with OME were analyzed retrospectively and patients were included in the study if 25(OH)D levels were available. Physician documented visit records were identified and statistical analysis was performed by using SPSS version 21 (IBM, Armonk, NY). Results: Of the initial 320 patients with OME, 67 patients had 25(OH)D levels available. 18 out of 67 patients were excluded from the study based on exclusion criteria further detailed in the study. A total of 30 boys (61.2%) and 19 girls (38.8%) were included with mean age 5.85±2.74 years. The mean 25OHVitaminD level was 16.87. 18 of 49 patients had 25OHVitaminD deficiency (Group 1). 31 patients had 25OHVitaminD level ≥15 (Group 2). The mean duration of treatment was 6.83 weeks and 3.80 weeks in Group 1 and Group 2 respectively (p: 0.010). 8 of 18 patients (44.4%) in the Group 1 underwent ventilation tube insertion while 4 of 31 patients (12.9%) underwent ventilation tube insertion in the Group 2 (p: 0.018). There was no statistical significance between the subgroups addressing to age, sex, primary symptom, history of smoking at home, type of house heating. Conclusion: There is a significant association between 25OHVitaminD deficiency and treatment outcomes of OME.