ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

EKSTERNAL RİNOPLASTİ YAKLAŞıMı KULLANARAK SEPTUM PERFORASYONU ONARıMı
REPAIR OF NASOSEPTAL PERFORATIONS BY USING OPEN RHINOPLASTY APPROACH
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 3:59-64, 1995
ÖZET
Nazal septum perforasyonları hem cerrah hem de hasta açısından problem olan bir durumdur. Çok çeşitli etyolojik sebeplere bağlı olmakla beraber, en sık sebep septal cerrahi, özellikle de Submüköz rezeksiyon (SMR) operasyonudur. Cerrahi olarak kapatılması, teknik bakımdan güçlükler arzeder. Çalışma sahasının darlığı, sütürasyon güçlüğü ve cerrahiye bağlı gelişen olgularda mukoperikondriumun elevasyonundaki zorluk bu cerrahiyi güçleştiren faktörlerdir. Özellikle pasteriora lokalize ve büyük çaplı olanlar ile kemik ve kıkırdak desteği bulunmayan perforasyonların cerrahi olarak kapatılması oldukça zordur. Cerrahi tedavide kullanılan metodların sayıca fazlalığı ve çeşitliliği genelde benimsenmiş etkili bir yöntemin olmadığım göstermektedir. Ancak son yıllarda eksternal rinoplasti yaklaşımı ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Mevcut klinik çalışma 1992 - 1994 yuları arasında septum perforasyonu olan 9 hasta üzerinde yapılmıştır. Eksternal rinoplasti yaklaşımıyla, çift pediküllü mukoperikondrial kaydırma flepleri, etmoid kemik, septum. kıkırdağı ve temporal adele fasya grefti ile birlikte kullanılarak perforasyon onarımı yapıldı. Hastaların %89\'unda (8 vaka) perforasyon tamamen kapatılmıştır. Daha önce bir başka merkezde 2 kez operasyon geçiren l vakada (%11) ise perforasyon boyutunda küçülme olmakla beraber tam kapanma olmamıştır. Cerrahi olarak kapatılan, ve reperforasyon oluşmayan 8 hastanın hepsinde semptomlarda tamamen düzelme gözlendi. Altı yıllık ekstemal rinoplasti cerrahi tecrübesi sonucunda, septum perforasyonlarının cerrahi endikasyonları, hasta seçimi ve eksternal rinoplasti yaklaşımının avantajları bildirilmiştir.
ABSTRACT
Nasoseptal perforations is a difficult problem for both the patient and his physician. Surgical trauma is the usual cause. Repair of nasoseptal perforations is technically difficult, particularly if they are located posteriorly, large and with the little rezidual septal cartilage and bone. In the present study, utilizing the external septorhinoplasty approach combined with septal mucopericondrial advancement flaps and a supporting graft of temporal fascia, cartilage or ethmoid bone, we closed the perforations up to 4.5 in diamer in 8 of the 9 patients (89%) from 1992 - 1994. The indications for surgical correction, the selection of the patient, were presented based on 6 years experience of the open rhinoplasty. We also emphisized the advantages of this approach for repairing of nasoseptal perforations,