ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

Evaluation and Treatment of Inferior Concha Bullosa
Alt Konka Büllozanın Değerlendirilmesi ve Tedavisi
Received Date : 03 Feb 2022
Accepted Date : 31 Mar 2022
Available Online : 08 Apr 2022
Doi: 10.24179/kbbbbc.2022-88665 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi. 2022;30(2):78-82
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: One of the nasal concha pneumotization forms is concha bullosa. It often occurs in fetal life as an anatomical variant. It is mostly encountered in the middle turbinate and inferior concha bullosa (ICB) is extremely rare. In most cases, ICB is asymptomatic and diagnosed incidentally. The treatment of symptomatic cases is turbinoplasty surgery. Our aim in this study is to share our experience by presenting our cases in which this rare surgery was applied. Material and Methods: In our study, 6 patients who underwent turbinoplasty with a diagnosis of ICB with a retrospective screening performed between 2015-2021 were included in the study. All patients' surgical procedures were performed under general anesthesia by the same surgeon. Turbinoplasty was performed with the endoscopic method, taking care to protect the medial mucosa of the inferior turbinate. Results: Six patients aged 14-27 years were included in the study. The presenting complaint was nasal obstruction in all patients. Endoscopic turbinoplasty was performed in all patients, septoplasty was performed in four patients and endoscopic sinus surgery was performed in two patients. No complications were observed. Conclusion: In the literature, it has been reported that the frequency of ICB is less than 1% and most of the cases are unilateral. Therefore, inferior concha turbinoplasty is one of the rare otorhinolaryngology applications. In this surgery, care should be taken to protect the medial mucosa of the inferior turbinate. Thus, complications such as empty nose syndrome can be prevented.
ÖZET
Amaç: Nazal konka pnömotizasyon formlarından biri de konka büllozadır. Genellikle fetal hayatta anatomik bir varyant olarak ortaya çıkar. Sıklıkla orta konkada görülür ve alt konka bülloza (AKB) oldukça nadirdir. Çoğu zaman AKB asemptomatiktir ve tesadüfen teşhis edilir. Semptomatik vakaların tedavisi turbinoplasti ameliyatıdır. Bu çalışmadaki amacımız, nadir görülen bu ameliyatın uygulandığı olgularımızı sunarak deneyimlerimizi paylaşmaktır. Gereç ve Yöntemler: 2015-2021 yılları arasında yapılan retrospektif tarama ile AKB tanısıyla turbinoplasti uygulanan 6 hasta çalışmaya dâhil edildi. Tüm hastaların cerrahi işlemleri genel anestezi altında ve aynı cerrah tarafından yapıldı. Turbinoplasti işlemi endoskopik yöntemle, alt konka mediyal mukozasının korunmasına özen gösterilerek yapıldı. Kanama kontrolü için bipolar koter ve nazal tamponlar kullanıldı. Aynı seansta diğer burun patolojilerine yönelik işlemler de yapıldı. Bulgular: Çalışmaya 14-27 yaşları arasında 6 hasta dâhil edildi. Başvuru şikâyeti tüm hastalarda burun tıkanıklığıydı. Tüm hastalara mediyal mukoza korunarak endoskopik turbinoplasti yapıldı. Aynı zamanda 4 hastaya septoplasti, 2 hastaya endoskopik sinüs cerrahisi yapıldı. Hastaların takiplerinde semptomlar 2 hafta içerisinde kayboldu. Kanama, koku kaybı, boş burun sendromu gibi bir komplikasyon görülmedi. Sonuç: Literatürde, AKB frekansının %1’den daha az olduğu ve vakaların çoğunun unilateral olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle inferior konka turbinoplasti nadir kulak-burun-boğaz uygulamalarından biridir. Bu ameliyatta alt konkanın mediyal mukozasını korumaya özen gösterilmelidir. Böylece boş burun sendromu gibi komplikasyonların önüne geçilebilir.
KAYNAKLAR
 1. Koo SK, Moon JS, Jung SH, Mun MJ. A case of bilateral inferior concha bullosa connecting to maxillary sinus. Braz J Otorhinolaryngol. 2018;84(4):526-8. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Christmas DA Jr, Merrell RA Jr, Mirante JP, Yanagisawa E. Pneumatized inferior turbinate: report of three cases. Ear Nose Throat J. 2004;83(3): 152-3. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Doğru H, Döner F, Uygur K, Gedikli O, Cetin M. Pneumatized inferior turbinate. Am J Otolaryngol. 1999;20(2):139-41. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Cankaya H, Egeli E, Kutluhan A, Kiriş M. Pneumatization of the concha inferior as a cause of nasal obstruction. Rhinology. 2001;39(2):109-11. [PubMed] 
 5. Kiroglu AF, Cankaya H, Yuca K, Kara T, Kiris M. Isolated turbinitis and pneumatization of the concha inferior in a child. Am J Otolaryngol. 2007;28(1):67-8. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Bolger WE, Butzin CA, Parsons DS. Paranasal sinus bony anatomic variations and mucosal abnormalities: CT analysis for endoscopic sinus surgery. Laryngoscope. 1991;101(1 Pt 1):56-64. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Unlü HH, Akyar S, Caylan R, Nalça Y. Concha bullosa. J Otolaryngol. 1994;23(1):23-7. [PubMed] 
 8. Lei L, Wang R, Han D. Pneumatization of perpendicular plate of the ethmoid bone and nasal septal mucocele. Acta Otolaryngol. 2004;124(2):221-2. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Oztürk A, Alataş N, Oztürk E, San I, Sirmatel O, Kat N. Pneumatization of the inferior turbinates: incidence and radiologic appearance. J Comput Assist Tomogr. 2005;29(3):311-4. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Ingram WA, Richardson BE. Concha bullosa of an inferior turbinate. Ear Nose Throat J. 2003;82(8):605-7. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Yang BT, Chong VF, Wang ZC, Xian JF, Chen QH. CT appearance of pneumatized inferior turbinate. Clin Radiol. 2008;63(8):901-5. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Pittore B, Al Safi W, Jarvis SJ. Concha bullosa of the inferior turbinate: an unusual cause of nasal obstruction. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2011;31(1):47-9. [PubMed]  [PMC] 
 13. Koo SK, Kim JD, Moon JS, Jung SH, Lee SH. The incidence of concha bullosa, unusual anatomic variation and its relationship to nasal septal deviation: A retrospective radiologic study. Auris Nasus Larynx. 2017;44(5):561-70. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Aydin O, Ustündağ E, Ciftçi E, Keskin IG. Pneumatization of the inferior turbinate. Auris Nasus Larynx. 2001;28(4):361-3. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Ata N, Öztürk K. Bilateral choanal polyps originating from the inferior concha. Balkan Med J. 2021;38(2):137-8. [PubMed]  [PMC]