ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

EVALUATION OF THE EUSTACHIAN TUBE FUNCTION WITH AN OBJECTIVE METHOD IN PATIENTS WITH CHRONIC OTITIS MEDIA AND COMPARISONS WITH NORMAL SUBJECTS
KRONİK OTİTLİ HASTALARDA ÖSTAKİ TÜBÜ FONKSİYONLARıNıN OBJEKTİF METODLA DEĞERLENDİRİLMESİ VE NORMAL KİŞİLERLE KARŞıLAŞTıRıLMASı
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 2- 114-118
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study, we evaluated eustachian tubal functions in the patients with chronic otitis media (COM) and searched for the relation with obstructive upper respiratory tract pathologies (URTP). The results were compared with the data obtained from the normal population. Automatic Toynbee test was applied to 60 ears of the group of COM and Automatic Williams test to 146 ears of the control group. While eustachian tube dysfunction was observed in 43 ears (71.7 %) of the COM group, it was observed in only 51 ears (34.9 %) of the control group. URTP ies were found significantly more frequent in the subjects who had eustachian tube dysfunction in both of the patient and control groups. In conclusion, 1) In subjects with an intact eardrum, Automatic Williams test can be considered to be a useful and suitable method for evaluating eustachian tube functions objectively. 2) Eustachian tube disfunction was observed more frequent in the patients with COM than normal subjects. it has been considered that eustachian tube dysfunction and URTPies may have an important role on etiopathognesis of COM. 3) Eustachian tube function and URTP ies should be evaluated with objective methods preoperatively before COM surgery. Automatic Toynbee test is a practical, objective and suitable method for these evaluations.
ÖZET
Bu çalışmada kronik ot it is medialı hastaların östaki tübü fonksiyonları değerlendirildi ve obstürktif üst solunum yolu patolojileri ile ilişkisi araştırıldı. Sonuçlar normal populasyonla karşılaştırıldı. Kronik otit grubundaki 60 kulağa Otomatik Toynbee Testi, kontrol grubundaki 146 kulağa da Otomatik Williams Testi uygulandı. Östaki disfonksiyonu kronik otit grubunda 43 kulakta (%71.7) görülürken, normal kulakların sadece 51\'inde (%34.9) tespit edildi. Hem kontrol hem de kronik otit grubunda östaki disfonksiyonu olanlarda üst solunum yolu patolojileri anlamlı olarak yüksek oranda bulundu. Sonuç olarak, î) Timpan zarı sağlam kişilerde östaki tübü fonksiyonunun objektif olarak değerlendirilmesinde \"Otomatik Williams Testi\"nin pratikte kullanışlı ve kolay uygulanabilir olduğu kanaatine varılmıştır. 2) Kronik otitli hastalarda östaki disfonksiyonu sıklığı, normal kişilerin iki katından fazladır. Bu da kronik otitis media etiyopatogenezinde östaki disfonksiyonunun ve buna yol açan obstrüktif üst solunum yolu patolojilerinin rol oynadığı fikrini desteklemektedir. 3) Kronik otit cerrahisinde östaki fonksiyonu ve üst solunum yolu patolojileri preoperatif olarak objektif testlerle değerlendirilmelidir. Bunun için modifiye \"Pressure equilibration test of the inflation-deflation test\" olan \"Otomatik Toynbee Testi\" pratik, objektif ve uygun bir metoddur.