ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Firearm Injuries of the Laryngeal Region: Four Case Reports
Laringeal Bölge Ateşli Silah Yaralanmaları: Dört Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 22 (2):53-6, 2014
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The aim of this paper is to discuss the firearm injuries of the laryngeal region. Four cases of fire-arm injuries of the laryngeal region are presented with clinical findings and treatment approaches. In the first case, the shrapnel was embed in the vallecular mucosa and removed by endolaryngeal approach. In the second case, the shrapnel was embed lateral to the thyroid cartilage and removed by external approach. In the third case, one piece of the bullet was embed lateral to the hyoid bone and removed by external approach. The other piece of the bullet was embed in band ventricle and removed by endolaringeal approach. In the fourth case, the bullet was embed in the anterior commisure and removed by endolaringeal approach. In conclusion, firearm injuries of the laryngeal region may cause emphysema, aspiration, and atelectasis secondary to aspiration. Laryngeal stenosis and vocal fold paralysis may also occur in the long-term. The treatment approaches for firearms injuries of this region is chosen regarding the localization of the foreign bodies.
ÖZET
Yaşamsal öneme sahip çok sayıda anatomik yapıyı içeren baş-boyun bölgesinde meydana gelen ateşli silah yaralanmaları, yüksek morbidite ve mortaliteye sebep olabilmektedirler. Bu sunumunun amacı 4 olgu üzerinden laringeal bölge yerleşimli ateşli silah yaralanmalarında tedaviyi ve hastaya yaklaşımı tartışmaktır. Olguların yaş ortalaması 27,5±5,19 (23-35) yıldır. Olguların tümü erkektir. İ̇lk olguda şarapnel vallekula mukozasına gömülüydü ve endolaringeal yaklaşımla çıkarıldı. İ̇kinci olguda şarapnel tiroid kartilajın lateraline gömülmüş olarak gözlendi ve eksternal yaklaşımla çıkarıldı. Üçüncü olguda kurşun parçası hyoid kemik lateraline gömülüydü ve yine eksternal yaklaşımla çıkarıldı. Kurşunun diğer parçası band ventriküle gömülmüşolarak izlendi ve endolaringeal yaklaşımla çıkarıldı. Dördüncü olguda ise kurşun ön kommisüre gömülmüştü ve endolaringeal yaklaşımla çıkarıldı. Postoperatif yakın takip edilen hastaların hiçbirinde trakeotomi ihtiyacı olmadı. Sonuç olarak, laringeal bölgenin ateşli silah yaralanmalarında amfizem, aspirasyon, aspirasyona bağlı akciğer atelektazisi riskleri bulunmaktadır. Uzun dönemde laringeal stenoz ve kord vokal hareket kısıtlılığı ve paralizileri önem arzetmektedir. Tedavi yaklaşımı ise yabancı cismin yerleşim yerine göre endolaringeal ya da eksternal olarak belirlenebilmektedir.