ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


TANIMSIZ

Frontal Sinüste Ciddi Deformite Oluşturan Dev Mukoselin Kombine (Eksternal ve Endoskopik) Yaklaşımla Eksizyonu: Olgu Sunumu
Giant Frontal Sinus Mucocel Removal with a Combined (External and Endoscopic) Approach: A Case Report
KBB ve BBC Dergisi 17 (2):74-7, 2009
ÖZET
Mukosel genellikle paranazal sinüs ostiyumlarının kronik sinüzit, polip veya kemik tümörleri gibi nedenlerle tıkanması ile epitelyal mukus sekresyonunun drenajının bozulması sonucu oluşan, sinüs mukozası ile döşeli, benign kistik neoplazmlardır. Benign özellikli olmalarına rağmen etrafındaki kemik dokuda erozyona yol açarak sinüs sınırlarını aşıp orbitaya, bazen de intrakraniyal bölgeye kadar uzanan kemikte destrüksiyonlara neden olabilirler. Başlıca semptomlar baş ağrısı ve orbital ağrı, ekzoftalmi, diplopi ve görme kaybıdır. Bu yazımızda 51 yaşında kadın hastanın dev frontal mukoseli kombine yaklaşımla (eksternal ve endoskopik) eksize edildi. Operasyon sonrası komplikasyon gelişmeyen hastanın yapılan takiplerinde erken dönemde nüks izlenmedi. Hastanın kliniği, semptomları ve uygulanan cerrahi tedavi literatür eşliğinde tartışıldı
ABSTRACT
A mucocele is an epithelium-lined mucus-containing sac which usually develops when the ostium of a paranasal sinus becomes obstructed by chronic sinusitis, polyps or bone tumours. It may expand and erode the surrounding structures such as bones, orbital and cerebral parenchyma. The main presenting symptoms are orbital pain, swelling, exopthalmos, diplopia and loss of vision. We report the case of a 51-year-old woman who admitted with a giant frontal sinus mucocele. We removed the lesion completely via a combined (endoscopic and external) approach. When examined 6 months later, the patient was asymptomatic and the vision was normal. The clinical manifestations, diagnosis and surgical treatment are considered with the literature review.