ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


OLGU SUNUMLARI

İlginç İki Vaka: T-Tüplerin Orta Kulağa Göçü
Two Interesting Case: Migration of the T-Tubes to the Middle Ear
Doi: 10.24179/kbbbbc.2018-61469 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2018;26(3):92-6
ÖZET
Ventilasyon tüpü uygulaması, kronik effüzyonlu otitis media tedavisinde sıklıkla başvurulan bir tedavi yöntemidir. Ventilasyon tüpü sıklıkla kullanılan ve morbiditesi az olan bir uygulama olmasına rağmen, hastaların yaklaşık %17’sinde çeşitli komplikasyonlar izlenmektedir. Ventilasyon tüpünün mediyal migrasyon ile orta kulak boşluğuna düşmesi çok nadir görülen bir komplikasyondur. Ventilasyon tüpünün normal pozisyonda iken, göç yönünün mediyale dönmesi ve orta kulağa düşmesinin etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Çeşitli teoriler ortaya atılmıştır Primer mediyal migrasyon, tüp uygulamasından kısa bir süre sonra (postoperatif bir ay içerisinde) mediyal göçün meydana gelmesidir. Sekonder mediyal migrasyon ise beş-altı aylık izlemlerinde yerinde izlenen ventilasyon tüpünün, uzun dönem takiplerinde timpanik membranın mediyalinde bulunması durumudur. Ventilasyon tüplerinin mediyal migrasyonundan kaçınmak için en önemli olan şeylerden biri hastanın düzenli aralıklarla takip edilmesidir. Biz çalışmada, T-tüpün mediyal migrasyona uğradığı iki olgumuzun ve klinik yaklaşımımızın literatür eşliğinde sunulması amaçlanmıştır.
ABSTRACT
Ventilation tube application is a frequently used treatment method in chronic effusion otitis media treatment. Although ventilation tubing is a frequently performed procedure with low morbidity, various complications are observed in about 17% of patients. A very rare complication is that the ventilation tube falls into the middle ear cavity with medial migration. When the ventilation tube is in its normal position, the etiology of medial rotation of the immigration direction and fall into the middle ear is not fully known. Various theories have been put forward. The primary medial migration is the medial migration after a short time (within one month) of the tube application. Secondary medial migration is in the medial side of the tympanic membrane in longterm follow-ups, which is observed in situ in 5-6 month follow-ups. One of the most important things to avoid from medial migration of the ventilation tubes is that the patient is followed up at regular intervals. In this case report, we present two cases of T-tube medial migration and our clinical approach in the context of the literature.