ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

INFRA-PAROTID OPEN REDUCTION TECHNIQUE FOR THE FRACTURES OF THE MANDIBULAR CONDYLE
MANDİBULA KONDİL KIRIKLARINDA İNFRA-PAROTİD AÇIK REDÜKSİYON YÖNTEMİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (1) : 40-45
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The open reduction far the fractures of the mandibular condyle has technical diffıculties in the exposure and fixation of bone fragments, and carries risks of complications. This article defines the surgical technique of an infra-parotid approach to expose the mandibular ramus and condyle, and reports the early outcome in five patients. Based on the principle of wide exposure gained by systematic dissection and retraction of the main trunk and service facial branch of the facial nerve and the external carotid artery, this approach provided effective open reduction and fıxation, it was concluded that, the infraparotid approach is a reliable techniquen for the open reduction of fractures of the mandibular condyle, which minimizes the risks far permanent facial nerve paralysis.
ÖZET
Mandibula kondil kırıklarının açık redüksiyonu, kırık fragmanlarının manüplasyonunda ve fiksasyonunda teknik güçlükler ve komplikasyon riskleri taşır. Bu makalede, mandibula kondil kırıklı beş hastada uygulanan-infra-parotid yöntem tanımlanmış ve erken sonuçlan bildirilmiştir. Fasial sinir ana trunkusu ile servikofasial dallarının ve ekstternal karotid arterin sistematik diseksiyonu ve ekartasyonu ile geniş görüş alanı sağlanması prensibine dayanan bu yöntem, iki hastada geçici ve inkomplet fasial paralizi dışında komplikasyon olmaksızın mandibula kondil kırıklarının etkili redaksiyonunu ve rijid fıksasyanunu sağlamıştır. Bu tekniğin, mandibula kondil kırıklarının açık redaksiyonunda ve rijid fiksasyonunda kalıcı fasial sinir hasarı riskini asgariye indirgeyen güvenilir bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.