ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

Inlay Butterfly Cartilage Tympanoplasty: A Retrospective Analysis of 31 Cases
İnlay Butterfly Kartilaj Timpanoplasti: 31 Olgunun Retrospektif Analizi
KBB ve BBC Dergisi 22 (3):57-61, 2014
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: To determine the results of inlay butterfly cartilage tympanoplasty (IBCT). Material and Methods: This retrospective study involved 30 patients (31 ears) with tympanic membrane perforations (diameter: 2 - 6 mm) treated with IBCT in the Department of ENT, Haseki Research and Training Hospital, between May 2010 and April 2012. Operative success was defined as the total closure of the perforation evaluated at 6 weeks postoperatively. Pure tone audiometric analyses were performed preoperatively and at 8 weeks postoperatively. In addition, operative success was evaluated according to the patient age, perforation location and perforation size. Results: The success rate was 80.6%, even though all operations were performed by residents with limited experience under academic supervision. Moreover, the success rate did not vary with perforation size, perforation location or patient age. After IBCT, the mean air-bone gap improved from 18.50 dB to 11.86 dB, and the mean pure tone average improved from 28.56 dB to 17.82 dB. Conclusion: IBCT is a safe, efficient, cost-effective and easy technique to close small-to-medium sized tympanic membrane perforations. It could be used as an alternative technique for patients requiring type I tympanoplasties, and can be performed by surgeons with relatively limited experience.
ÖZET
Amaç: İnlay butterfly kartilaj timpanoplastinin (İBKT) sonuçlarını belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde, Mayıs 2010 ve Nisan 2012 tarihleri arasında timpanik membran perforasyonu (2-6 mm çapında) olan ve İBKT ile tedavi edilen 30 hastayı (31 kulak) içermektedir. Operasyon başarısı 6 hafta sonra yapılan değerlendirmede perforasyonun tam kapanması olarak tanımlanmıştır. Pür ton odyometrik incelemeler preoperatif dönemde ve postoperatif 8. haftada yapılmıştır. Ayrıca başarı; yaşa, perforasyon büyüklüğüne ve perforasyon lokalizasyonuna göre değerlendirilmiştir. Bulgular: Tüm operasyonların akademik denetim altında sınırlı deneyimi olan asistan cerrahlar tarafından uygulanmasına rağmen, başarı oranı %80,6’dır. Ayrıca; başarı oranı perforasyon büyüklüğü, perforasyon lokalizasyonu ve hasta yaşına göre değişmemiştir. Ortalama hava-kemik aralığı 18,50 dB’ den 11,86 dB’e, ve ortalama pür ton odyometri değerleri 29,56 dB’den 17,82 dB’e düşmüştür. Sonuç: İBKT, küçük ve orta boy perforasyonları kapatmak için güvenli, etkili, maliyet etkin ve kolay bir yöntemdir. Tip 1 timpanoplasti gerektiren hastalarda alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir ve göreceli olarak sınırlı deneyime sahip cerrahlar tarafından uygulanabilir.