ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


TANIMSIZ

KOKU ALMA BOZUKLUKLARINDA PLAZMA, ERİTROSİT VE SAÇ ÇİNKO DÜZEYLERİ *
THE ZINC LEVELS IN OLFACTIVE DISORDERS
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi l : 14-19
ÖZET
Koku alma bozukluklarına sık rastlanılmakta ancak nedense pek önem verilmemektedir. Çinko eser elementide yerkabuğunun temel maddelerinden biri olduğu gibi canlıların birçok enzim sisteminde rol oynamaktadır: Bizde çalışmamızda 25 hiposmik olguda Koku alma bozukluğu ile Çinko elementi arasındaki ilişkiyi araştırdık. Ayrıntılı anamnez ve ardından Olfaktometrik ölçümleri yapıldı. Çinko düzeyleri için kan ve saç örnekleri alındı. Hastalarda koku alma eşiği, koku alma bozukluğu süresi, derecesi, sigara içme süresi ve miktarı ile plazma, eritrosit ve saç Çinko değerleri karşılaştırıldı. Çalışmada hiposmik olguların Çinko değerleri plazma 71.6 ug/dl, eritrosit 10.83 ug/ml ve saç 179.9 ppm olarak bulunmuş ve hepsi de kontrol grubu değerlerinden anlamlı düşüktür. Sonuçta Çinko eksikliğinin idiopatik olarak adlandırılan koku alma bozukluklarına yol açabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca sigara içmenin, içilen sigara miktarının, hiposmi süresinin de olumsuz yönde etki yapacağını belirtiyoruz. Saç ve plazma Çinko değerlerinin koku alma bozukluğunu takip için uygun yöntemler olduğunu savunuyor, eksojen Çinko verilmesinin de tedavi edici olabileceğine inanıyoruz.
ABSTRACT
Olfactive disorders are frequent, nevertheless they are yet to gain importance in clinical practice. Zinc is an essential element which plays an important role in many enzymatic systems. This research is based on the investigation of the relation between olfactive disorders and zinc. The detailed histories of twenty-five dysosmic patients were recorded and olfactometric measures were performed. The parameters that are related to the disease; such as, the minimal olfactive treshold, the time interval and level of dysosmia and the effect of cigarette smoking are compared with erythrocyte and hair zinc values, which show the deficiency of zinc in organism. The statistical analysis of the findings led us to conclude that, zinc deficiency can be the causative factor of idiopathic dysosmia. in addition, the negative effect of cigarette smoking in olfactive disorders has been shown. The zinc levels in plasma and hair are reliable indicators to show zinc deficiency, and may be for the follow-up of patients with dysosmias. We propose the use of egzogenous zinc administration, which can have a therapeutic effect in dysosmic patients with zinc deficiency.