ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Cavernous Hemangioma of Maxillary Sinus: A Case Report
Maksiller Sinüste Kavernöz Hemanjiom: Bir Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 19 (3):156-9, 2011
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Hemangiomas of head and neck region are rarely seen in sinonasal cavity. In this case, we report a cavernous hemangioma originating from right maxillary sinus. The mass eroded the bone of medial maxillary wall and it was totally excised by endoscopic approach. No massive bleeding was noted during the surgery and postoperative period. Histopathologic examination of the mass was consistent with cavernous hemangioma. Although not life threatening bleeding had occured in this case, differential diagnosis of the vascular lesions should be made by performing preoperative contrast enhanced computed tomography and/or magnetic resonance imaging. In the hypervascular lesions, preoperative angiography has a diagnostic value. Endoscopic surgery, which is performed after preoperative application of selective angiographic embolization, is a safe and effective treatment modality.
ÖZET
Sinonazal kavite, baş boyun bölgesi hemanjiomlarının nadir görüldüğü bir bölgedir. Ellidokuz yaşında bayan hastada sağ maksiller sinüsten köken alan bir kavernöz hemanjiom olgusu sunulmuştur. Maksiller sinüs medial kemik duvarını erode ederek nazal kaviteye doğru bombeleştiren bu lezyon endoskopik yaklaşımla total olarak eksize edildi. Cerrahi sırasında ya da sonrasında masif bir kanama olmadı. Histopatolojik inceleme kavernöz hemanjiom olarak rapor edildi. Bu olguda hayatı tehdit edici kanama problemi yaşanmamakla beraber, cerrahi öncesi dönemde kontrastlı bilgisayarlı tomografi ve/veya magnetik rezonans görüntüleme yöntemleri kullanılarak vasküler kitleler ayırt edilmeye çalışılmalıdır. Hipervasküler lezyonlarda, operasyon öncesi dönemde yapılacak anjiografi tanısal öneme sahiptir. Besleyen arterin selektif anjiografik embolizasyonu sonrası uygulanacak endoskopik cerrahi güvenli ve etkili bir tedavi yaklaşımıdır.