ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Malignant Melanoma of the Sinonasal Cavity Appearing as a Second Primary in a Patient with Laryngeal Cancer
Larenks Kanserli Bir Hastada İkinci Bir Primer Tümör Olarak Sinonazal Kaviteden Kaynaklanan Malign Melanom
Received Date : 02 Mar 2016
Accepted Date : 21 Jul 2016
Doi: 10.24179/kbbbbc.2016-51176 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi 24 (3):86-9, 2016
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The development of second primary tumour in the sinonasal cavity is quite rare in patients with head and neck cancer. In this study, we presented a patient who had total laryngectomy due to laryngeal cancer, and developed a second primary, malignant melanoma in the sinonasal cavity after 15 years.A75-year-old male admitted to our clinic with headache and visual impairment in the right eye lasting for the last 1 week. A mass with a dimension of 57x27 mm that filled the right nasal middle meatus and extended to nasopharynx was determined in the endoscopic and radiologic assessment of the patient with a permanent tracheostomy. The result of the biopsy was reported as malignant melanoma. The aim of presenting this case is to indicate that second primary tumours may result from the sinonasal cavity although it is rare in cases with head and neck cancer. Furthermore, we aimed to specify that sinonasal tumour indicators can be masked as there is no nasal respiration in patients with permanent tracheostomy and the clinician working with these patients should be alert in terms of sinonasal tumours.
ÖZET
Baş boyun kanserli hastalarda, sinonasal kavitede ikinci bir pirimer tümör gelişmesi çok nadirdir. Biz burada larinks kanseri nedeniyle total larenjektomi olan ve bunu takiben 15 yıl sonra sinonazal kavitede ikinci pirimer tümör olarak malign melanom tespit edilen bir olguyu sunduk.Yetmişbeş yaşında erkek hasta kliniğimize baş ağrısı ve sağ gözde 1 haftadır olan görme kaybı şikayetiyle başvurdu. Kalıcı trakeotomisi olan hastanın endoskopik ve radyolojik değerlendirmesinde sağ orta meayı dolduran ve nazofaringse uzanım gösteren 57x27 mm ebatlı kitle saptandı. Kitleden biyopsi yapıldı ve sonuç malign melanom olarak raporlandı. Bizim bu vakayı sunmaktaki amacımız baş boyun kanserli olgularda nadirde olsa second primary tümörlerin sinonasal kaviteden kaynaklanabileceğini belirtmektir.Ayrıca kalıcı trakeotomisi olan hastalarda nazal solunum olmaması nedeniyle sinonazal tümör belirtilerinin maskelenebileceğini ve bu hastalarda klinisyenin sinonazal tümörler açısından uyanık olması gerektiğini belirtmektir.