ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Do Mitochondrial Diseases Have a Role in the Pathogenesis of Obstructive Sleep Apnea?
Mitokondriyal Hastalıkların Obstrüktif Uyku Apnesinin Patogenezinde Rolü Var mı?
KBB ve BBC Dergisi 17 (3):90-5, 2009
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: This study was designed to investigate and compare histopathological changes in pharyngeal musculature in simple snorers and in patients with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome (OSAHS). Material and Methods: Fifteen patients with OSAHS and seven simple snorers were included in the study. A cylindrical shape of muscle tissue (about 1 cm long x 0.5 cm wide) was obtained from the palatoglossus muscle during surgery. Samples stained with haemotoxylin/eosin and nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) tetrazolium reductase. Proportion of type I and type II fibers, group atrophy, and type grouping were noted. Mitochondrial disease (MD) was suspected in two of the OSAHS patients and modified Gomori trichrome, succinate dehydrogenase (SDH), and double staining with cytochrome c-oxidase (COX) and SDH were performed to all cases. Results: Type grouping and group atrophy were not detected in both of the groups. Type II fibers were found to be predominant in seven OSAHS patients and one simple snorer and there was no significant difference between the two groups (p=0.19). COX deficiency, indicating mitochondrial disease was detected in two OSAHS patients. COX-deficiency was not significantly different (p>0.45) between the simple snorers (0/7) and OSAHS patients (2/15). Conclusions: Although rare, detection of mitochondrial muscle disease in some patients with OSAHS; let us concentrate on a new research subject that may have a role in the pathogenesis of upper airway collapse in patients with OSAHS.
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada obstrüktif uyku apne hipopne sendromlu (OSAHS) ve basit horlaması olan hastaların faringeal kaslarındaki histopatolojik değişiklikleri araştırmak ve karşılaştırmak amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: Çalışmamıza 15 OSAHS ve yedi basit horlama hastası dahil edilmiştir. Cerrahi sırasında hastaların palatoglossus kasından yaklaşık 1 cm boyunda ve 0,5 cm eninde silindirik şekilde doku örnekleme için alınmıştır. Örnekler hemotoksilen/eosin ve nikotinamide adenin dinucleotid (NADH) tetrazolyum reduktaz ile boyanmıştır. Örnekler, tip I ve tip II lifler arasındaki oran, grup atrofisi ve tip gruplaması açısından incelenmiştir. OSAHS\'ı olan iki hastada mitokondriyal hastalıktan şüphelenilmiş ve bunun üzerine tüm spesimenlere modifiye Gomori trikrom, süksinat dehidrogenaz (SDH) ve sitokrom c-oksidaz (COX) ve SDH ile çift boyama uygulanmıştır. Bulgular: Her iki grupta da tip gruplaması ve grup atrofisi tespit edilememiştir. Yedi OSAHSlı ve bir basit horlaması olan hastada tip II liflerin baskın olduğu görülmüştür ancak lif tiplerinin dağılımı iki grup arasında anlamlı fark yaratmamıştır (p=0.19). Mitokondriyal hastalığın bulgusu olan COX eksikliği iki OSAHS hastasında tespit edilmiştir. COX eksikliğinin dağılımı, basit horlaması olan hastalar (0/7) ve OSAHS hastaları (2/15) arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.45). Sonuç: Nadir olsa da OSAHS hastalarının bazılarında mitokondriyal kas hastalığı tespit edilmesi, bizi OSAHS hastalarında görülen üst havayolu obstrüksiyonunun patogenezinde rol alabileceğini düşündüğümüz yeni bir araştırma konusuna yoğunlaşmaya yöneltmiştir.