ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


OLGU SUNUMLARI

Nadir Bir Ani İşitme Kaybı Nedeni: Nörosarkoidozis
A Rare Cause of Sudden Hearing Loss: Neurosarcoidosis
Doi: 10.24179/kbbbbc.2018-63127 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi 2018;26(3):97-100
ÖZET
Sarkoidozis nedeni bilinmeyen inflamatuar multisistemik bir hastalıktır. Yaklaşık sistemik sarkoidozisli hastaların %5-7’sinde santral sinir sistemini içeren semptomlar ortaya çıkar ki bu durum nörosarkoidozis (NS) olarak adlandırılır. NS vakalarının yaklaşık %80’inde en sık semptom başta fasiyal ve optik sinir olmak üzere kraniyal nöropatidir. Sekizinci sinir tutulumu ise NS hastalarının %1-7’sinde bulunur. Bu vaka sunumunda sol yüz yarısında uyuşma ve sonrasında bir hafta içinde 2 kez steroid tedavisine yanıt veren aynı taraflı ani işitme kaybı ile karşılaştığımız ve olanaklı nörosarkoidozis tanısı alan kadın hastadan bahsedilecektir.
ABSTRACT
Sarcoidosis is an inflammatory multi-system disorder of unknown etiology. 5-7% of patients with systemic sarcoidosis are detected symptoms of central nervous system involvement, so it is called neurosarcoidosis (NS). The most prevalent symptom in about 80% of NS is a cranial neuropathy, especially facial and optic nerves. In NS patients, eighth nerve involvement is found in 1- 7%. In this case, we present a female patient who has a sense of numbness in left half of the face and sudden hearing loss on the same side that responded to the steroid treatment twice in a week, has been diagnosed possible neurosarcoidosis.