ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

National and International Publication Differences of Otolaryngology
Otolaringoloji Alanında Ulusal ve Uluslararası Yayın Farklılıkları
Received Date : 05 Jun 2020
Accepted Date : 19 Aug 2020
Available Online : 23 Dec 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-77157 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi. 2020;28(3):268-74
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: Varying criteria for associate professorship have directed researchers to write more articles and to publish in international and national journals. The aim of this study was to compare and reveal any differences between articles written by Turkish authors in the field of otolaryngology, which have been accepted for publication in national and international journals in the last 6 years. Material and Methods: In the study, 16 journals in the 2018 Science Citation Index and 6 national journals in the field of otolaryngology were examined. A record was made of which journal the article was published in, the date, the number of authors, where the authors worked, the subject of the article, and whether or not it was an animal study. Results: A total of 398 original research articles were published in the 16 SCI journals and 675 in the 6 national journals in the field of otolaryngology between 1 January 2014, and 1 September 2019. When the articles were classified according to subject, the most articles were seen to be on the subject of pediatric otolaryngology (38.69%) in international journals and otology (29.03%) in national journals. From 2014 to date, compared to national journals, there can be seen to be a higher number of authors in articles accepted by international journals, independently of the change in associate professorship criteria. Conclusion: The change in associate professorship criteria caused a decrease in the number of authors of articles in both national and international journals. Science requires teamwork and the resulting different ideas and different points of view increase the quality of articles.
ÖZET
Amaç: Doçentlik kriterlerinin değişimi araştırmacıları daha çok makale yazmaya ve ulusal-uluslararası dergilerde yayınlatmaya itmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk yazarlar tarafından yazılan ve son 6 yılda otolaringoloji alanında ulusal ve uluslararası dergilerde kabul edilen makaleleri karşılaştırmak ve farklılıkları saptamaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada, otolaringoloji alanında 2018 yılında Science Citation Index’te taranan 16 dergi ile 6 Türk otolaringoloji dergisi değerlendirilmiştir. Makalenin hangi dergide yayımlandığı, tarihi, yazar sayısı, yazarın çalıştığı kurum, makalenin konu başlığı ve hayvan çalışması olup olmadığı kayıt altına alınmıştır. Bulgular: 1 Ocak 2014-1 Eylül 2019 tarihleri arasında 16 Science Citation Index dergisinde yayımlanan 398 ve 6 Türk otolaringoloji dergisinde yayımlanan 675 orijinal araştırma makalesi değerlendirildi. Makaleler konusuna göre gruplandırıldığında, uluslararası dergilerde pediatrik otolaringoloji alanında (%38,69), ulusal dergilerde ise otoloji alanında (%29,03) yayınların olduğu görüldü. 2014 yılından bugüne, ulusal dergilere göre karşılaştırıldığında, doçentlik kriter değişiminden bağımsız olarak yazar sayısının uluslararası dergilerde kabul edilen makalelerde daha fazla olduğu görüldü. Sonuç: Doçentlik kriterlerinin değişimi hem Türk hem de uluslararası dergilerde yazar sayısında azalmaya sebep olmaktadır. Bilim, ekip çalışması gerektirir ve değişik bakış açıları ile oluşan farklı fikirler makalelerin kalitesini artıracaktır.