ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

Nazofaringeal Sarkoidoz: Nadir Bir Lokalizasyon
Nasopharyngeal Sarcoidosis: A Rare Location
Received Date : 13 Jan 2019
Accepted Date : 01 Feb 2019
Doi: 10.24179/kbbbbc.2019-64848 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(2):76-9
ÖZET
Sarkoidoz nadiren üst solunum yolunu tutan etyolojisi bilinmeyen multisistemik bir hastalıktır. Tüm sarkoidoz vakalarının %2-18’i kulak burun boğaz bölgesini tutmaktadır. Sarkoidoz, kulağı ve temporal kemikleri, sinonazal bölgeyi, tükürük bezlerini, farenks, tonsilleri ve larinksi etkileyebilir. Tutulum yaptığı bölgeye göre bulgu veren sarkoidoz ses kısıklığı, yutma güçlüğü, larengeal paralizi ve üst solunum yolunda tıkanıklığa yol açabilmektedir. Nazofaringeal tutulumu da sarkoidozda oldukça nadirdir. Lokalize nazal formlar topikal kortikosteroidlerle ya da intralezyonal enjeksiyonlar ile tedavi edilebilir. Cerrahi tedavi, obstrüktif vakalarda ve tıbbi tedaviye dirençli vakalarda alternatif olabilir. Biz bu yazıda, sarkoidoz nedeni ile nazofarenkste kitle tespit edilen 32 yaşında bir erkek hastayı rapor ettik.
ABSTRACT
Sarcoidosis is a multisystemic disease of unknown etiology; which rarely involves the upper respiratory tract. 2-18% of generalized sarcoidosis cases hold the ear-nose-throat system. It can affect the ear and temporal bones, sinonasal region, salivary glands, pharynx, tonsils and larynx. It may lead to hoarseness, dysphagia, laryngeal paralysis or upper airway obstruction according to location of the disease. The nasopharyngeal involvement is also very rare in sarcoidosis. Localised nasal forms can be treated with topical corticosteroids and intralesional injections. Surgery may be an alternative in obstructive cases, or those resistant to medical treatment. In this article, we report a 31-year-old male with nasopharyngeal involvement of sarcoidosis.