ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Iatrogenic Multiloculated Epidermoid Parotid Cyst Following Middle Ear Surgery
Orta Kulak Cerrahisi Sonrası İyatrojenik Multilokule Epidermoid Parotis Kisti
KBB ve BBC Dergisi 17 (3):104-7, 2009
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Parotid gland cysts are rare lesions having several histologic variations. The physical, radiologic, and pathologic examinations can be ambiguous, and the differential diagnosis includes other benign lesions and malignancies. The most common symptom is unilateral painless swelling in the area of the parotid without any fixation to the overlying skin. Detailed medical history and a careful examination of prior skin incisions are essential for the diagnosis of an epidermal cyst. These cysts must be totally excised, and patients should be followed up for a long time. In this report, an iatrogenic multiloculated parotid cyst developing after a middle ear surgery that was performed 20 years ago is described and its radiologic and pathologic features with its treatment are discussed. In preoperative examination, two masses were observed in preauricular and infraauricular areas. Ultrasonography revealed a multiloculated cystic mass and adjacent lymph node. In intraoperative examination, cyst was multiloculated with finger-like projections and there was an adjacent lymph node by the cyst. Therefore a mass lesion and lymph node were assumed as a malignancy and its lymph node metastasis. The patient’s parotid cyst was totally excised, and there were no signs of recurrence for two years follow of up.
ÖZET
Parotis bezi kistleri değişik histolojik varyasyonları olan nadir lezyonlardır. Fizik muayene bulguları, radyolojik ve patolojik incelemeler kafa karıştırıcı olabilir ve ayırıcı tanı diğer benign lezyonları ve maligniteleri içerir. En sık rastlanan semptom, lezyonun üzerini örten ciltte hiç bir fiksasyon olmadan parotis bezi alanında tek taraflı ağrısız şişliktir. Detaylı bir tıbbi özgeçmiş ve mevcut olan daha önceki cilt insizyonları için dikkatli bir araştırma, epidermal bir kistin tanısı için zorunludur. Bu kistler total olarak çıkarılmalıdır ve hastalar uzun bir süre için takip altına alınmalıdır. Bu yazıda, 20 yıl önce yapılmış bir orta kulak cerrahisi sonrası gelişen iyatrojenik multilokule bir parotis kisti tanımlanmış, radyolojik ve patolojik bulguları tedavisi ile birlikte tartışılmıştır. Preoperatif olarak hastada preauriküler ve infraauriküler iki ayrı kitle izlenirken, ultrasonografik değerlendirmede septalı kistik bir kitle ile komşu lenf nodu izlenmekteydi. İntraoperatif gözlemde kistin parmaksı uzanımlar gösterir şekilde multilokule olduğu, bu kistik kitleye yapışık bir lenf nodu bulunduğu gözlendi. Bu nedenle olgu bir malignite ve onun lenf noduna olan metastazına benziyordu. Hastanın parotis bezi kisti total olarak çıkarıldı ve iki yıllık takip süresinde rekürrense ait herhangi bir bulgu yoktu.