ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

OTOTOXICITY OF CISPLATIN IN RATS AND THE ROLE OF THIOSULFATE IN DECREASING THIS EFFECT
SıÇANLARDA SİSPLATİNİN OTOTOKSİK ETKİSİNİN GÖSTERİLMESİ VE SODYUM TİOSULFATıN BU ETKİYİ AZALTMADAKİ ROLÜNÜN ULTRASÜTÜRÜKTÜREL ARAŞTıRıLMASı
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: 2 Sayı: l, 1994
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Cisplatin has proven efficacy against a broad spectrum of human malignancies. It is widely used alone or in combination with other antineoplastic drugs. However, its administration is complicated by diverse side effects, including nausea and vomiting, myelosuppression, peripheral neuropathy, nephrotoxicity and ototoxicity. Sodium thiosulfate has been described as a free radical scavenger. The purpose of this experimental study was to show the ototoxicity of cisplatin by scanning elektron microscope in rats and to investigate the role of odium thiosulfate in decreasing this effect when administered concomitantly with cisplatin. It is concluded the cisplatin causes damage and degeneration of cochlear cells and this damage and degeneration is decreased when sodium thiosulfate is administered with cisplatin.
ÖZET
Sisplatin pek çok malign hastalığa karşı etkinliği ispatlanmış bir antineoplastik ilaçtır. Tek başına veya diğer ilaçlarla kombine edilerek geniş ölçüde kullanılmaktadır. Ancak kullanımı sırasında bulantı, kusma, mielosupresyon, periferik nöropatiye neden olduğu, ayrıca ototoksik ve nefrotoksik etkilerinin olduğu bildirilmektedir. Sodyumtiosulfat ise bir serbest oksijen radikalidir. Bu çalışmanın amacı sisplatinin ototoksik etkisini sıçanlarda scanning elektron mikrokopisi ile göstermek ve bu etkiyi azaltmada sodyum tiosülfatın rolünü araştırmaktır. Çalışmamız sonucunda sisplatinin kohlear hücrelerde harabiyet ve dejenerasyona neden olduğu ve sisplatin ile birlikte sodyum tiosülfat verildiğinde bu etkiyi azalttığı kanaatine varıldı.