ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Parotis Bezi Tümörlerinin Klinik ve Patolojik Olarak Değerlendirilmesi
Clinical And Pathological Evaluation Of Parotid Gland Tumors
Received Date : 23 Oct 2018
Accepted Date : 15 Jan 2019
Doi: 10.24179/kbbbbc.2018-63431 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(1):1-8
ÖZET
Amaç: 2006-2016 yılları arasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalında primer parotis tümörü nedeni ile parotidektomi yapılan hastaların bulgularının retrospektif olarak incelenerek, hastaların kliniğimize başvuru şikâyetlerinin, kliniğimizde preoperatif değerlendirme sonuçlarının, hastalara uygulanan cerrahi işlemlerin, karşılaşılan patolojilerin insidansının ve cerrahi komplikasyonların incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: 2006-2016 yılları arasında kliniğimizde parotidektomi yapılan 306 hasta belirlendi. Hastaların her biri yaş, cinsiyet, klinik bulgular ve semptomlar, ince iğne aspirasyon biyopsisi bulguları, preoperatif görüntüleme yöntemleri, uygulanan cerrahi, histopatolojik bulguları, ortaya çıkan komplikasyonlar yönünden değerlendirildi. Bulgular: 2006-2016 yılları arasında primer parotis tümörü nedeni ile 253 hastaya parotidektomi yapılmıştır. Hastaların 140’ı erkek ve 113’ü kadın idi. Hastalarımızın postoperatif histopatolojik sonuçlarında 203 hastada benign tümör ve 50 hastada malign tümör gözlendi. Sonuç: Parotis kitlelerinin değerlendirilmesinde hasta şikâyetleri ve klinik bulgular önemlidir. Benign parotis tümörlerinde süperfisyel parotidektomi yeterli ve etkili bir cerrahidir ve dikkatli uygulandığında komplikasyon oranı oldukça düşüktür. Ancak, günümüzde parotis benign tümörlerinde daha kısıtlı cerrahiler tartışılmaktadır. Malign tümörlerde ise süperfisyal, total veya radikal parotidektomi uygulanmalı, gerektiğinde boyun diseksiyonu ve/veya postoperatif radyoterapi tedaviye eklenmelidir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to review the findings, commplaints, pre operative evaluations, surgical treatments, pathological diagnosis and complications of the patients who underwent parotidectomy for primary parotid tumor in the department of otorhinolaryngology at Karadeniz Technical University Medical Faculty. Material and Methods: A total of 306 patients who underwent parotidectomy in our clinic between 2006-2016 were identified. Age, gender, clinical signs and symptoms, fine needle aspiration biopsy findings, preoperative imaging methods, surgery, histopathological findings, complications were evaluated. Results: Between 2006-2016, 253 patients underwent parotidectomy for primary parotid tumor. 140 patients were male and 113 were female. The postoperative histopathological results of the patients included benign tumors in 203 patients and malignant tumors in 50 patients. Conclusion: In the evaluation of parotid masses, patient complaints and clinical findings are important. In benign parotid tumors, superficial parotidectomy is an adequate and effective surgical procedure and the complication rate is very low when administered carefully. Today, however, more limited surgeries are discussed in parotid gland tumors. Superficial, total or radical parotidectomy should be performed in malignant tumors and neck dissection and/or postoperative radiotherapy should be added if necessary.