ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

PRIMARY LARYNGEAL AMYLOIDOSIS: CASE REPORT
PRIMER LARINGEAL AMILOIDOZ: OLGU SUNUMU
K.B.B. ve BBC Dergisi, (9) : 170-172, 2001
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Localized laryngeal amiloidosis is a rare and benign process, accounting for less than 1% of all benign laryngeal tumors. The clinical nature of these lesions has not been well established. But it is thougt that laryngeal amiloidosis is a form of localized amiloidosis characterized by monoclonal liht-chain deposition. Amyloid in larynx may be a manifestation of the generalized or secondary form, which has to be excluded in each case. Diagnosis is provided by various histochemical stainings of which Congo red is the most spesific one. Recurren biopsies are needed not rarely because histopathological diagnosis may be diffucult. It requires surgical management when symptomatic. Surgery may be endoscopically. A lateral external supraglottic aproach has been found to be succesfull in treating patients with large supraglottic masses. Laryngeal amiloidosis is fragile and hemorrhagic. Therefore, massive bleeding may occur during intubation. Recurrence may become manifest after several years and long-term follow-up is recommended.
ÖZET
Lokalize laringeal amiloidoz tüm benign larinks tümörlerinin %1’den azını oluşturan nadir ve benign bir neoplazidir. Bu lezyonların klinik özellikleri tam belirlenmemiştir ancak laringeal amiloidoz monoklonal hafif zincir depozisyonu ile karakterize bir lokalize amiloidoz formu olarak düşünülür. Larinks amiloidozu çoklukla sekonderdir ve her vakada bu durum araştırılmalıdır. Teşhis için çeşitli histokimyasal boyamalar kullanılır. Bunlardan en spesifik olanı \"Kongo kırmızısı\" dır. Ayırıcı tanıdaki zorluklar nedeniyle nadir olmayarak tekrar biyopsi gerekebilir. Semptomatik olduğunda cerrahi yaklaşım gerekir. Cerrahi endoskopik olabilir. Büyük supraglottik kitlelerde eksternal supraglottik yaklaşım gerekebilir. Laringeal amiloidoz frajil ve kanamalıdır. Bu sebeple entübasyon sırasında kanama olabilir. Yıllar sonra rekürrensler olabilir ve uzun dönem takip önerilir.