ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


OLGU SUNUMLARI

Primer Sinonazal Difüz Büyük B-Hücreli Lenfoma
Primer Sinonasal Diffuse Large B-Cell Lymphoma
Doi: 10.24179/kbbbbc.2017-57138 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2018;26(2):65-8
ÖZET
Sinonazal lenfomalar oldukça nadir görülen tümörlerdir. Ekstranodal non-Hodgkin lenfomaların yaklaşık %2’sini oluşturmaktadır. En sık diffüz büyük B hücreli non-Hodgkin lenfoma (%40) görülmektedir ve hastalar genellikle dört ve yedinci dekad arası erkek hastalardır. Paranazal sinüs lenfomaları hastaların %9-13’ünde görülmekte, çoğunlukla maksiller ve etmoid sinüsleri içermektedir. Nadir görülmesi nedeni ile, tanı ve tedavide gecikmeler yaşanmaması için ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Bu çalışmada da, sağ mediyal epikantus altında şişlik ve ağrı şikâyeti olan, insizyonel biyopsi sonucu difüz büyük B-hücreli non-Hodgkin lenfoma tanısı konulan 83 yaşındaki kadın olgu, nadir görülmesi nedeni ile sunulmuştur.
ABSTRACT
Sinonasal lymphomas are very rare tumors. It constitutes approximately 2% of extranodal non-Hodgkin's lymphomas. Diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma (40%) is most seen in and the patients are usually male patients between 4 and 7 decades. Paranasal sinus lymphomas occur in 9-13% of cases, mostly involving maxillary and ethmoid sinuses. In order to avoid delays in diagnosis and treatment due to its rare occurrence, it should be considered in the differential diagnosis. In this study, an 83-years-old woman with a complaint of swelling and pain under the right medial epicantus and diagnosed as diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma by incisional biopsy is presented due to rarity.