ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

Prognostic Value of Whole Blood Viscosity in Sudden Sensorineural Hearing Loss
Ani Sensörinöral İşitme Kaybında Tam Kan Viskozitesinin Prognostik Değeri
Received Date : 09 Apr 2020
Accepted Date : 08 May 2020
Available Online : 23 Dec 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-75411 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi. 2020;28(3):203-7
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: Sudden sensorineural hearing loss (SSNHL) is defined as hearing loss of at least 30 dB or more in three contiguous frequencies, occurring within 72 hours. Based on the association of increased whole blood viscosity (WBV) markers as a prognostic indicator in vascular disorders, we aimed to determine the association between whole blood viscosity (WBV) and sudden sensorineural hearing loss (SSNHL) prognosis. Material and Methods: In this retrospective study, 73 patients diagnosed with SSNHL were included. The WBV calculation was performed via validated formula by using hematocrit (HCT) and total plasma protein (TP) concentrations at high shear rate (HSR=208/s) and the low shear rate (LSR=0.5/s). Pre- and post-treatment pure-tone average (PTA) results were recorded. In addition mean values of LSR and HSR were compared between patients and healthy control group. Results: In the patient group, 54.8% were affected in the right ear and 45.2% in the left ear. Of the patients, 35.6% (n=26) were resistant to treatment (to Siegel criteria type 4). The higher mean HSR and LSR values in patients with treatment-resistant and severe SSNHL were not statistically significant. No statistically significant difference was found between the patient and control groups according to the WBV values. Conclusion: Blood viscosity LSR and HSR markers had no predictive value on SSNHL prognosis. However, it should be considered that direct measurement of WBV instead of measurement with a formula may cause different results.
ÖZET
Amaç: Ani işitme kaybı (AİK) 72 saat veya daha kısa sürede aniden gelişen, ard arda üç frekansta minimum 30 dB veya üzerindeki sensörinöral işitme kaybıdır (SNİK). Artmış tam kan viskosite (TKV) markırlarının vaskuler bozukluklarda prognostik bir indikatör olarak ilişkilendirilmesine dayanarak çalışmamızda AİK tanısı alan hastalarda TKV'nin prognoza olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya AİK tanısı almış toplam 73 olgu retrospektif olarak dahil edilmiştir. TKV, hematokrit (HCT) ve total plazma protein (TP) konsantrasyonları kullanılarak geçerliliği kabul edilmiş formul yardımıyla düşük (DKH=0.5/s) ve yüksek (YKH=208/s) kesme hızlarında hesaplanmıştır. Hastalarda tedavi öncesi ve sonrası ölçülen saf ses odyometri sonuçları ile TKV markırlarının (DKH, YKH) değişimi; karşılaştırılarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların %54,8’inde sağ kulakta, %45,2’sinde sol kulakta AİK tanımlanmıştır. Hastaların %35,6 (n=26)’sı tedaviye yanıt alınamayan (Siegel kriteri tip 4) olarak belirlenmiştir. Tedaviye yanıt alınamayan ve şiddetli AİK gözlenen gruplarda kan vizkosite ortalama YKH ve DKH değerlerindeki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Ayrıca kontrol ve hasta grupları arasında TKV değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmemiştir. Sonuç: Çalışmamızda formuler olarak hesaplanan TKV markırlarının AİK prognozunda prediktif değeri olmadığı sonucuna varılmıştır. İleride daha çeşitli hemotolojik parametreleri kapsayan ve geniş örneklem grublarından oluşacak çalışmaların, AİK adına terapötik ve prognostik stratejilerin geliştirilmesi açısından katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.