ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

STEREOTACTIC BRACHYTHERAPY APPROACH FOR ADVANCED HEAD AND NECK CANCERS
İLERLEMİŞ BAŞ BOYUN KANSERLERİNEDE STEREOTAKTİK YÖNTEMLE BRAKİTERAPİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (2) : 119- 122
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Currently brachytherapy is established for delivering radiotherapy to patients with head and neck carcinoma. However, current techniques for catheter insertion are limited primarily by risk of injury to surrounding normal structures including major vessels. In addition, accurate catheter placement is a requirement to ensure that the radiation therapy source is central within the tumor mass to achieve optimal doşe effect. We report two recurrent head and neck cancer patients that we applied stereotactic brachytherapy.
ÖZET
Günümüzde brakiterapi baş boyun kanserli hastalarda radyasyon tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Ancak çevre normal dokular ve özellikle majör vasküler yapıların zarar görme olasılığı, aplikatör uygulamasında önemli bir teknik güçlüktür. Ayrıca aplikatörün doğru yerleştirilmesi, radyasyon tedavi kaynağının tümör merkezine isabet etmesi, dolayısıyla optimal tedavi dozunun sağlanması açısından da önemlidir. Bu çalışmada bilgisayar bazlı stereotaktik brakiterapi yöntemi uyguladığımız iki nüks baş boyun kanserli hasta sunmaktayız.