ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

THE INCIDENCE OF SIALOLITHIASIS AND GALL STONES IN PATIENTS WITH UROLITHIASIS
ÜROLITIAZISLI HASTALARDA, SIALOLITIAZIS VE SAFRA KESESI TAŞı INSIDANSI
K.B.B. ve BBC Dergisi, (9) : 156-159, 2001
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study, we investigated the incidence of sialolithiasis and gallstones in patients with urolithiasis. The forty-three adult patients with urolithiasis at the time of study and the patients with previous urolithiasis history which were treated or spontaneously excreted the stone, were included into the study. All patients were evaluated by detailled history, body-mass index, physical and ear nose throat examinations. After blood and urine examination, X-ray and urinary, biliary and submandibular and parotid ultrasonographies were managed. The incidence of urolithiasis gallstone was found in 7 % of the patients. The incidence for urolithiasis sialolithiasis was found in 2.3 % of the patients.
ÖZET
Bu çalışmada, ürolitiazisli hastalarda, sialolitiazis ve safra kesesi taşı görülme insidansı araştırılmıştır. Çalışma esnasında ürolitiazisi olan, geçmişte ürolitiazis dolayısı ile tedavi görmüş veya kendiliğinden taş düşürmüş olan 43 erişkin hasta, çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalardan ayrıntılı hikaye alınmış, vücut kitle indexleri hesaplanmış, fizik muayene ve kulak burun boğaz muayenesi yapılmıştır. Kan ve idrar incelemelerinden sonra grafi çektirilip, üriner sistem, safra kesesi, bilateral submandibuler gland ve parotis gland ultrasonografileri yapılmıştır. Hastaların %7’sinde ürolitiazis + safra kesesi taşı, %2.3’ünde ürolitiazis sialolitiazis olduğu belirlenmiştir.