ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

The Management and Results of Cases with Inverted Papilloma
Inverted Papillomlu Olgulara Yaklaşım ve Sonuçlarımız
KBB ve BBC Dergisi, 10 (3): 140-144, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Inverted papilloma is a benign neoplastic lesion which is agressive and have malignant transformation risk, that originating from nasal cavity and respiratory mucousa of the paranasal sinuses. This study includes, 18 cases, (3 female and 15 male) treated surgicaly because of inverted papilloma between 1991-2001, at our clinic. Their mean age is 57.5±8.52 (range is 41-72) age, sex, symptoms and findings, tumor localisation, surgical history about nasal and paranasal surgery, management to the tumor,follow up duration, recurrences were reviewed retrospectively. The most complains were nasal obstruction (74%), and nasal discharge (38.8%). Tumour was on the right nasal pasage for 22.2%(4/14) and left side for 77.7% (14/18). The most localisations of tumours were; middle meatus (83.3%) and maxillary sinuses (72.2%). 44.4% (8/18) of the cases have history of operation in another medical center. In our department, total maxillectomy was performed to 11% (2/18) of all cases, tumour removal with endoscopic aproach to 27.7%(5/18), medial maksillectomy with midfacial degloving aproach to 61.1% (11/18) Follow up duration was 6-48 months (mean 25.6 ±14.07). We obtained malign transformation in 2 (11.1%) and recurrences in 3 cases (16.6%). Surgical approach should be chosen according to recurrences and possibility of the malign transformation.
ÖZET
Inverted papillom, nazal kavite ve paranazal sinüslerin respiratuvar mukozasından gelisen, agresiv davranıs gösteren ve malign transformasyon riski olan benign neoplastik bir lezyondur. Çalısmaya, 1993-2001 yılları arasında kliniğimizde inverted papillom tanısı ile cerrahi tedavi uygulanan yasları 41-72 yıl arasında (ortalama 57.5±8.52) değisen 18 olgu (3 kadın, 15 erkek) dahil edildi. Yas, cinsiyet, semptom ve bulgular, tümörün lokalizasyonu, burun ve sinüsler ile ilgili geçirilmis ameliyat hikayesi, tümöre yaklasım sekli, takip süresi ve rekürrens açısından olguların dosyaları retrospektif olarak gözden geçirildi. Olguların polikliniğe en sık basvuru nedeni burun tıkanıklığı (%94) ve burun akıntısı (%38.8) idi. Tümör %22.2 (4/14) olguda sağ, %77.7 (14/18) olguda sol nazal pasajda idi. En sık tutulan bölgelerin ise orta meatus (%83.3) ve maksiller sinüs (%72.2) olduğu saptandı. %44.4 (8/18) olgunun baska bir merkezde geçirilmis ameliyat hikayesi vardı. Olguların %11’ine (2/18) total maksilektomi, %27.7’sine (5/18) endoskopik yaklasımla tümörün çıkarılması ve %61.1’ine (11/18) ise midfasiyal degloving yaklasımı ile medial maksillektomi yapıldı. Olguların takip süresi 6-48 ay (ortalama 25.6±14.07) arasında idi. Iki olgumuzda (%11.1) malign transformasyon ve üç olgumuzda (%16.6) rekürrens ile karsılastık. Inverted papillomlu olgularda cerrahi yaklasım sekli, rekürrens ve malign transformasyon ihtimali göz önünde tutularak seçilmelidir.