ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

The Research of Endolymphatic Hydrops on the Patientswith Glaucoma
Glokomlu Hastalarda Endolenfatik Hidrops Araştırması
KBB ve BBC Dergisi, 10 (3): 131-135, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The physiopathogenesis of Meniere disease and glaucoma with primary open angle disease are somewhat alike. There is an abnormality in the liquid excretion for both diseases. This prospective study has been done with 30 patients who have been given primary open angle glaucoma diagnosis, by means of this similarity. Of the patients, 13 were male and 17 were female. Their ages varied between 25-60. Their glaucoma diagnosis duration varied between 2 months and 15 years. A comprehensive otological examination ,including audiovestibuler system, was done on the patients. Caloric test was applied on 5 patients with history of dizziness . Pure tone audiometry was applied on all the patients taking part in the study. The routine otological examination of the patients were normal. The results of the audiometry applied on the patients were found within the general population standards harmonious with their ages. The results of the caloric test done on 5 patients were also assesed as normal. In brief, in this prospective study, no finding leading to a correlation between Meniere disease and glaucoma with primary open angle was found.
ÖZET
Primer açık açılı glokom ve Meniere hastalığının fizyopatogenezi benzerdir. Her iki hastalıktada sıvı ekskresyonunda anormallik vardır. Bu prospektif çalısma bu benzerlikten yola çıkarak 30 primer açık açılı glokom tanısı almıs hastayla yapıldı. Hastaların 13 ü erkek 17 si kadındı. Yasları 25-60 arasında değismekteydi. Glokom tanı süreleri ise 2 ay ile 15 yıl arasında değismekteydi. Bu hastalara odyovestibüler sistem muayenesinde içeren kapsamlı bir otolojik muayene yapıldı. Bas dönmesi anemnezi olan 5 hastaya kalorik test uygulandı. Çalısmaya katılan tüm hastalara pür ton odyometri uygulandı. Hastaların rutin otolojik muayeneleri normaldi. Hastalara uygulanan odyometri sonuçları ise hastaların yasına uygun genel toplum standartları içinde saptandı. 5 hastaya uygulanan kalorik test sonuçlarıda normal olarak değerlendirildi. Sonuç olarak bu prospektif çalısmada primer açık açılı glokom ile Meniere hastalığının birlikteliğini düsündürecek bir bulgu saptanamadı.