ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

The Use of Botulinum Toxin in Treatment of Salivary Gland Pathologies
Botulinum Toksininin Tükürük Bezi Patolojileri Tedavisinde Kullanımı
KBB ve BBC Dergisi, 14 (1-2-3): 98-104, 2006
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Botulinum toxin, which is produced by Clostridium botulinum, is used primarily to treat the disorders of excessive or inapp- ropriate contraction of muscles in the field of otolaryngology. Its indications involve spasmodic dysphonia, oromandibular dys- tonia, blepharospasm, vocal tics, stuttering, cricopharyngeal achalasia, hemifacial spasm, temporomandibular joint disorders and cosmetic applications. The use of botulinum toxin in autonomic disorders has gradually increased in recent years. The action mechanism of the toxin is to prevent neurotransmission by blocking the release of acetylcholine at presynaptic terminals of peripheric cholinergic nerves. The toxin shows this effect both in the neuroglandular and neuromuscular junctions. The toxin is used to supress the saliva secretion in cases with parotid fistula, sialocele, pharyngocutaneous fistula, sialorrhea and Frey syndrome, because of its action on the neuroglandular junction. Although there is no defined full consensus on the optimum dose and application protocol for botulinum toxin, its therapeutic use in above–mentioned indications on salivary glands, is simple, effective and reliable.
ÖZET
Clostridium botulinum tarafından üretilen bir nörotoksin olan botulinum toksini kulak burun boğaz alanında birincil olarak asırı yada uygunsuz kas kontraksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Spazmodik disfoni, oromandibuler distoni, blefarospazm, vokal tikler, kekemelik, krikofaringeal akalazya, hemifasial spazm, temporomandibuler eklem bozuklukları ve kozmetik uygulamalar endikasyonları içindedir. Son yıllarda otonom sistem bozukluklarında kullanımı giderek artmaktadır. Toksinin etki mekanizması, periferik kolinerjik sinirlerin presinaptik terminallerinde asetil kolin salınımını engelleyerek sinir iletiminin önlenmesidir. Bu etkisini hem nöroglanduler kavsakta, hem de nöromuskuler kavsakta yapar. Nöroglanduler kavsaktaki etkisi nedeniyle tükürük sekresyonunu baskılamak için parotis fistülü, sialosel, faringokutanöz fistül, sialore ve Frey sendromu olgularında kullanılmaktadır. Botulinum toksinin uygulama protokolü ve optimum dozu için tam bir fikir birliği olmamasına karsın, tükürük bezlerinde bahsedilen endikasyonlarda kolay, etkili ve güvenilir bir tedavi olarak görülmektedir.