ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

ORIGINAL RESEARCH

Tinnitus in Hemodialysis Patients: Cross-Sectional, Clinical Trail
Hemodiyaliz Hastalarında Tinnitus: Kesitsel, Klinik Çalışma
Received Date : 25 Jan 2018
Accepted Date : 26 Sep 2018
Doi: 10.24179/kbbbbc.2018-59893 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2018;26(3):69-74
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: The aim of our study is to evaluate whether the existing tinnitus of hemodialysis patients was affected by hemodialysis treatment. Material and Methods: Patients with regular hemodialysis therapy were included in the study. The Turkish version of the tinnitus handicap inventory was applied to evaluate the affect of tinnitus on patients life, who are complaining about tinnitus in their daily life or during hemodialysis. Individuals with tinnitus were randominized in to two groups. Visual analogue scale was applied before and after the patient's dialysis session in the first group and before the dialysis session and before the next dialysis session in the second group. Results: A total of 213 hemodialysis patients were screened. 34 (15.96%) patients were found to have tinnitus. According to the tinnitus handicap inventory, tinnitus severity was found to be ‘catastrophic’ in 3 (8.82%) of these patients, ‘severe’ in 4 (11.74%), ‘moderate’ in 6 (17.34%), ‘mild’ in 10 (%29.41) and 11 (32.35%) were found to be ‘slight’. No statistically significant difference was found when the visual analog scale values of the two groups were compared and also there was no statistically significant difference in the visual analog scale values of both groups before and after dialysis. Conclusion: In this study, it was concluded that the hemodialysis treatment did not cause any change in the subjective sensation of the tinnitus.
ÖZET
Amaç: Hemodiyaliz hastalarının mevcut olan tinnituslarının hemodiyaliz tedavisinden etkilenip etkilenmediğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, düzenli olarak hemodiyaliz tedavisi olan hastalar katılmıştır. Bu hastalardan günlük hayatında veya hemodiyaliz sırasında çınlama tanımlayanlara, tinnitusun hastaların günlük hayatlarını ne kadar etkilediğini değerlendirmek amacıyla Tinnitus Engellilik Anketi’nin Türkçeye uyarlanmış hâli uygulanmıştır. Tinnitusu olan bireyler randomize edilerek iki gruba ayrılmıştır. Birinci gruptaki hastalara diyaliz işleminden önce ve sonra, ikinci gruptaki hastalara ise diyaliz işleminden sonra ve bir sonraki diyaliz işleminden önce olmak üzere görsel analog ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmada toplam 213 hemodiyaliz hastası taranmıştır. Otuz dört (%15,96) hastada çınlama saptanmıştır. Tinnitus Engellilik Anketi’ne göre bu hastaların 3 (%8,82)’ünde tinnitus şiddeti ‘felaket’, 4 (%11,74)’ünde ‘şiddetli’, 6 (%17,34)’sında ‘ılımlı’, 10 (%29,41)’unda ‘orta’ ve 11 (%32,35)’inde ‘zayıf” olduğu saptanmıştır. İki grubun görsel analog ölçeği değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. Her iki grubun görsel analog ölçeği değerleri kendi içinde diyaliz öncesi ve sonrası olarak karşılaştırıldığında da istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenememiştir. Sonuç: Çalışmamızda, hemodiyaliz tedavisinin tinnitusun subjektif algısı üzerinde değişikliğe neden olmadığı sonucuna varılmıştır.