ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

Tuberculos Laryngitis
Tüberküloz Larenjitleri
KBB ve BBC Dergisi, 11 (2): 68-72, 2003
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Laryngeal tuberculosis is the most common granulomatous inflammation of the larynx, and generally accompanies to the pulmonary tuberculosis. The most common accepted pathway of the laryngeal inoculation is direct contamination of the pulmonary sputum containing mycobacterial bacilli into the larynx. But haematogenous and lymphatic spread has been also shown as a contamination pathway. In this study patients with laryngeal tuberculosis diagnosed in last 5 years in Inonu University, School of Medicine, Departments of Otolaryngology and Pathology. All of cases were male and their mean age was 42,8 (range 31-56) years old. In 3 cases supraglottic structures such as epiglottis, aryepiglottic plica and ventricular band were affected. The transglottic involvement in 1 patient, posterior commissure involvement in 1 patient and glottic involvement in 1 patient were detected. Laryngeal carcinoma, mycotic infections, chronic laryngitis, syphilis, sarcoidosis and Wegener disease should be kept in mind in differential diagnosis. Although, pulmonary X-ray and positive sputum cultures contribute to the diagnosis, definitive diagnosis of the tuberculous laryngitis is based on histopathologic findings of the biopsy specimen. In conclusion, although tuberculous laryngitis incidence declines, it is still the most common granulomatous inflammation of the larynx and should be included into the differential diagnostic list in laryngeal masses.
ÖZET
Laringeal tüberküloz, larenksin en sık granülomatöz enflamasyonudur ve sıklıkla akciğer tüberkülozuna eslik etmektedir. Akciğerden gelen basil yüklü balgamın larenkse direkt olarak inokülasyonuyla yayılmaktadır. Ancak akciğerdeki odaktan hematojen ve lenfatik yayılım da gözlenmistir. Vokal kordlar ve epiglot en sık tutulan bölgelerdir. Bu çalısmada son 5 yılda İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Patoloji Anabilim Dalları’nda tüberküloz larenjit tanısı alan 6 olgu sunulacaktır. Tamamı erkek olan olgularımızın ortalama yasları 42,8 (31-56) olarak saptandı. Üç olguda supraglottik (epiglottis, ariepiglottik plika ve band ventrikül), birinde transglottik, birinde posterior komissür ve birinde ise glottik bölgenin tutulduğu saptandı. Ayırıcı tanıda larenks kanseri, mikotik enfeksiyonlar, kronik larenjit, sifiliz, sarkoidoz ve Wegener hastalığı akılda tutulmalıdır. Akciğer grafisi ve balgam kültürleri yararlı olsa da kesin tanı biyopsi ile konur. Sonuç olarak günümüzde tüberküloz larenjit sıklı- ğı azalmakla beraber, hala larenksin en sık granülomatöz hastalığı olmaya devam etmektedir ve karsılasılan larengeal kitlelerin ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.