ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
TANIMSIZ

LARENGOFARENGEAL KANSERLERDE SERBEST ÖNKOL FLEBİ İLE REKONSTRÜKSİYON VE ALINAN SONUÇLAR
RECONSTRUCTION WITH FREE FOREARM FLAP IN LARYNGOPHARYNGEAL CARCINOMA AND ITS RESULTS
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 3:35-41, 1995
ÖZET
Baş boyun rekonstrüksiyondaki gelişmeler orofarenks, hipofarenks ve farenkse yayılmış ileri evre larenks tümörlerinde geniş rezeksiyon yapabilme ve fonksiyonel açıdan daha elverişli fleplerin uygulanma şansını doğurmuştur. Larengofarengeal tümörlerin tedavisinde rezeksiyonu takiben yapılan serbest flep transferi ile rekonstrüksiyon artık günümüzde mikrovasküler tekniklerin ilerlemesine bağlı olarak yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Bu yazıda serbest önkol fasiokütan flepi ile primer rekonstrüksiyon yapılan 1 orofarenks, 5 hipofarenks ve l piriform sinüs ve farenks yan duvarına yayılmış larengeal tümörlerdeki uygulamalar ve alınan sonuçlar bildirilmiştir. Bir hastada üst anastomoz hattında konservatif tedavi gerektiren poş oluşumu, larenksin korunduğu bir başka hastada ise aspirasyon meydana geldi. Yedi hastanın birinde total flep nekrozu oluştu ve deltopektoral flep repozisyonu yapıldı. Bir hasta erken postoperatif dönemde karotis rüptürü sonucu kaybedildi. Diğer hastalar 10. postoperatif günde oral beslenmeye başladılar. Sağkalımı zaten düşük olan bu hastalar için çok önemli olan morbidite problemlerinin en aza indirilmesi ile hastaya erkenden yutma fonksiyonunun kazandırılması hipofarenks ve servikal özefagus rekonstrüksiyonunda amaç olmalıdır.
ABSTRACT
The development in head and neck reconstruction enabled large resections for oropharyngeal, hypopharyngeal and advanced laryngeal tumors and more functional flaps has been encountered. Reconstruction with free flap transfer following ablative surgery of the laryngopharyngeal tumors has been improved with favorable results due to the improvements in microvascular surgical techniques in recent years. In (his article primary reconstruction with free forearm fasciocutaneous flap in l oropharyngeal 5 hypopharyngeal and l advanced laryngeal tumor that invaded pyriform sinus, with the results are reported. A conservatively treated pouch at the upper anastomosis in one patient and aspiration in another nonlaryngectomized patient were observed. A total flap necrosis which was replaced with deltopectoral flap successfully occurred in another patient. One post-operative death occurred due to carolid artery blow-out. Oral feeding was begun at the 10th postoperative day in the rest of the patients. Regarding the low survival of the laryngopharyngeal tumors, the goal of hypopharyngeal and cervical esophageal reconstruction should provide the patients with early deglutition and minimize the morbidity problems.